Kennis is macht. Gebruik elk moment van je leven om dat te bereiken.

Study

boeke,. De leraar, tijd--alles is klaar. als deze kans nog steeds niet kan realiseren ... wat kan er dan worden gedaan?

Onwetendheid is Extreme Armoede

De wereld zag dit in 2019 en 2020. We waren trots, we hadden het einde van de technologie bereikt. We hadden alles, of dat dachten we. Boom! daar viel de virusbom. Alle medicijnen, alle kennis, alle capaciteiten, alle trots, alle ego - stortte ter aarde. Rijkdom, militaire macht, fysieke kracht - niets was nuttig. De machtigste natie op aarde beschikte niet over voldoende instrumenten. PatiŽnten stierven zonder behandeling.
Dit is het effect van een seculier, werelds leven. Het op het lichaam gerichte leven met lichaamsgerichte kennis zal eindigen met het lichaam. Het lichaam is een kledingstuk van klei. Maar is dit dan alles?


 

Er is iets hogers.
Vedanta vestigt uw aandacht op u. Dat wat u echt bent is niet dit kledingstuk van klei. Als u eenmaal stopt met uwzelf te identificeren met het lichaam, begin u in te zien dat het universum veel meer is dan u dacht. Uw horizon gaat open, u begint de bron van alle macht, kennis, vrede en gezondheid en kracht aan te boren. Want alle glorie en kracht is in u.
U kunt dit horen of een keer lezen, maar dat zal u niet overtuigen. Net zoals het horen van het woord "dokter" u geen dokter maakt. U zult moeten studeren. Naarmate u meer weet, zal uw begrip duidelijker zijn. Ten slotte zult u blij zijn dat u geen verkwistend leven hebt geleid, uw leven is vruchtbaar geweest.
Lessen kunnen worden gevolgd. Op zaterdag of zondag tussen 14 en 16 uur, of op weekdagen, en ook 's avonds is mogelijk. Of op een ander nader te bepalen dag en tijdstip. We zullen verschillende boeken bestuderen, zoals de Bhagavadgita.
Zie ook de agenda op de Home pagina: Plan van deze maand. Voor aanmelden of informatie kunt u contact met ons opnemen. Schrijf naar: vedanta.nederland@gmail.com

Books, teacher, time--all are there. If this opportunity isn't used...what can be done?

Ignorance is Extreme Poverty

And the world saw this in 2019 and 2020. We were proud. We had reached the end of technology. We had everything. Or so we thought. Boom! There fell the virus bomb. All medicine, all knowledge, all capabilities, all pride, all ego -- dashed to earth. Wealth, military power, physical strength--nothing was useful. What is more? The most powerful nation on earth did not have sufficient instruments. Patients died without treatment. This is the effect of a secular, worldly life. The body-centered life with body-centered knowledge will end with the body. Body is a clay garment. That is all. so far so good.
There is something higher.
Vedanta draws your attention to you. The real you. You are not this clay garment. Once you stop identifying yourself with the body, you begin to see that the universe is much more than you thought. Your horizons open up. You begin to tap the source of all power, knowledge, peace and health and strength. For all glory and power is within you. You may hear this once or read once. But that will not convince you. Just like hearing the word "doctor" shall not make you a doctor. You must study. As you know more, your understanding shall be clearer. Finally, you shall be happy that you did not lead a wasteful life. Your life has been fruitful. On Saturdays or Sundays, between 14 and 16 hours, or any other time, we can give classes. Even during weekdays. We can study several books like the Bhagavadgita, etc. Once or twice a month, or as organized. Contact us. Write to us at vedanta.nederland@gmail.com